Dr Jarosław Kostrubiec

Of Counsel

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Współpracuje z Akademią Obrony Narodowej w Warszawie w ramach Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego.

Był stypendystą Deutscher Akademischer Austausch Dienst w Niemczech w Katedrze Prawa Publicznego, Ogólnej Nauki o Państwie i Filozofii Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola Ruprechta w Heidelbergu w latach 2005-2006 r. oraz Instytutu Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Stypendystów DAAD i Stowarzyszenia Pro Scientia Iuridica. Pełni funkcję redaktora naczelnego Studiów Prawniczych i Administracyjnych, Studenckich Zeszytów Naukowych UMCS, a także sekretarza redakcji czasopisma Studia Iuridica Lublinensia. Jest stałym recenzentem takich czasopism prawniczych, jak: Kortowskie Zeszyty Prawnicze i Zeszyty Doktoranckie Akademii Obrony Narodowej.

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu: legislacji (m.in. Legislacja administracyjna, Warszawa 2013), nauki administracji, prawa administracyjnego i myśli administracyjnej (m.in.: Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2014; Prawno-administracyjne ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, Lublin 2013; Komentarz do ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Warszawa 2012; Niezespolona administracja rządowa, Warszawa 2011; Działanie administracji publicznej. Ujęcie procesowe, Warszawa 2013) oraz prawa bezpieczeństwa publicznego (m.in.: Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014; Prawo policyjne, Warszawa 2014)