Dr Karol Dąbrowski

Ekspert ds. nauki i szkolnictwa wyższego

ur. w 1980 r., absolwent prawa (Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, 2004 rok), Szkoły Prawa Niemieckiego WPiA UMCS (2003 rok), pedagogicznych studiów kwalifikacyjnych (UMCS, 2009 rok) oraz podyplomowych studiów menedżerskich z zarządzania zasobami ludzkimi (Politechnika Lubelska, 2012 rok). Pracę doktorską pt. „Izba przemysłowo-handlowa w Lublinie 1944 – 1950. Studium z dziejów samorządu gospodarczego” napisał pod kierunkiem prof. Wojciecha Witkowskiego. Doktorat obronił w 2010 r. na macierzystym Wydziale. Przez dziesięć lat pracował na uczelniach niepublicznych, w tym od 2010 roku w Warszawie w Collegium Varsoviense, gdzie sprawował funkcje dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego (2010-2011); prorektora ds. studenckich (2011-2012); prorektora ds. organizacyjno-dydaktycznych (2012-2013) oraz dziekana Wydziału Nauk Stosowanych (2013-2014). Od czerwca do października 2012 r. pełnił też obowiązki Prorektora ds. dydaktycznych Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University. W listopadzie 2014 roku rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Administracji UMCS na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Państwa i Prawa. W międzyczasie pracował w administracji skarbowej; był ekspertem Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym; ukończył kurs języka migowego I i II stopnia; zajmował się szkoleniami z prawa autorskiego, ochrony danych osobowych i działalności fundacji. Współdziała z Kancelarią Świeca & Wspólnicy na polu nauki i szkolnictwa wyższego. Jego zainteresowania badawcze obejmują: administrację skarbową, metodologię nauki, prawne aspekty głuchoślepoty, samorząd gospodarczy, zarządzanie organizacjami pozarządowymi.