Dariusz Loranty

Ekspert ds. negocjacji

Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, z zakresu dwóch specjalności: terroru kryminalnego oraz negocjacji policyjnych i kryzysowych. Wpisany do wykazu instytucji i osób godnych zaufania przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, mediator ds. karnych,  posiadający bogate doświadczenie w mediowaniu konfliktów społecznych. Pełnił funkcję eksperta społecznego w trakcie procedowania ustawy – Prawo o Zgromadzeniach.

Członek organizacji naukowo – zawodowych: Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Krajowe Stowarzyszenie Negocjatorów (współzałożyciel), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów.

Były oficer Policji w stopniu nadkomisarz. Pierwszy w stołecznej Policji Koordynator Negocjacji i Dowódca Zespołu Negocjatorów Policyjnych. Współtworzył nowatorską koncepcję negocjacji policyjnych jako elementu taktyki zwalczania przestępstw z zakresu terroru kryminalnego, wymuszeń rozbójniczych i uprowadzeń osób. Pracując w Wydziale do Walki z Terrorem Kryminalnym Komendy Stołecznej Policji nabył doświadczenie w pracy operacyjnej i procesowej Policji w szczególności w zakresie przestępstw kwalifikowanych jako akty terrorystyczne, szantaże, wymuszenia rozbójnicze, groźby.  Zajmował się ofiarami kidnappingu, ponadto prowadził negocjacje z osobami podejmującymi próby samobójcze.

Jest kierownikiem Podyplomowych Studiów „Negocjacje Kryzysowe i Policyjne” w Wyższej Szkole Zarządzania  Personelem  w Warszawie – pierwszych tego typu studiów w Polsce, zorganizowanych według jego autorskiej koncepcji. Program studiów zbudowany został na doświadczeniach z negocjacji policyjnych i kryzysowych oraz pracy operacyjnej w najważniejszych sprawach kryminalnych i sytuacjach kryzysowych. Posiada doświadczenie dydaktyczne, stale współpracuje z Wielkopolską Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Jarocinie, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Prowadził zajęcia specjalistyczne w Centrum Doskonalenia Oficerów w Akademii Obrony Narodowej, jak również w ramach kursów (oficerski i podstawowy) dla Biura Ochrony Rządu. Ponadto prowadził zajęcia w Podyplomowym Studium Bezpieczeństwa Wewnętrznego  Uniwersytetu Warszawskiego,  którego był współorganizatorem,  w Akademii Obrony Narodowej w Studium Przywództwa i Negocjacji, w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Jest współautorem podręczników  „Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych” (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) oraz „Zagrożenia Biologiczne, Chemiczne i Radiacyjne w Systemie Bezpieczeństwa Samorządu Terytorialnego”  (Ogólnopolskie Forum Ratownictwa). Jeden ze współautorów Słownika Wiedzy o Policji – Uniwersytet Warszawski. Wydał unikatowy poradnik dla osób przebywających w szczególnie niebezpiecznych rejonach świata „ELEMENTARZ BEZPIECZEŃSTWA”.  Publikował  liczne artykuły popularno-naukowe. Współautor bestsellera „Spowiedź Psa” .

Pomysłodawca i koordynator realizowanego przez Komendę Stołeczną Policji programu „Terroryzm – zagrożenie dla ludzi, wyzwanie dla społeczeństw. Kształtowanie świadomości i gotowości w warunkach wielkomiejskich”. Program ten realizowany był w ramach „Projektu pilotażowego dla ofiar ataków terrorystycznych 2005” Wspólnoty Europejskiej. Prowadził szereg specjalistycznych szkoleń, w tym z zasad przetrwania w szczególnych warunkach zagrożenia, zagrożeń ze strony tłumu, przetrwania w skrajnych warunkach, komunikacji w sytuacjach kryzysowych, negocjacji (m. in.  dla Metra Warszawskiego, PGNiG, Real sp. z.o.o, Urzędu Marszałkowskiego i innych, w tym instytucji bezpieczeństwa).

Odbył szereg szkoleń specjalistycznych krajowych i międzynarodowych z zakresu terroryzmu, negocjacji i wiktymologii.  Posiada m. in.: Certyfikat Departamentu Stanu i FBI „Negocjacje policyjne w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych”, Certyfikat BKA Bundeskriminalamt z zakresu „Przeciwdziałania nielegalnemu handlowi bronią przez zorganizowane grupy przestępcze, Certyfikat z Seminarium szkoleniowego z negocjacji policyjnych z Policją Królestwa Holandii. Uczestniczy w działalności społecznej w ramach Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Wilna
i Grodna, wspierając polskie szkolnictwo na Kresach.