Analiza prawna ws. pomnika smoleńskiego przygotowana dla Warszawskiego Forum Samorządowego

4 kwietnia 2018

Poniżej prezentujemy pełne stanowisko WFS ws. pomnika smoleńskiego na placu Piłsudskiego:

W październiku 2017 r. ówczesny szef MSWiA, Mariusz Błaszczak, podpisał decyzję w sprawie ustalenia Pl. Piłsudskiego terenem zamkniętym. Min. Błaszczak powoływał się na kwestie związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa i przekazał teren w administrowanie wojewodzie – Zdzisławowi Sipierze. Zamiast „obronności” mieszkańcy otrzymali nielegalnie budowany pomnik. Aktywiści z Warszawskiego Forum Samorządowego zapowiadają zgłoszenie tego odpowiednim organom i żądanie nałożenia najsurowszych możliwych kar.
31 października ub.r. obecny szef MON, pełniący wówczas funkcję szefa MSWiA, Mariusz Błaszczak, podpisał decyzję w sprawie ustalenia pl. Piłsudskiego terenem zamkniętym. Resort, powołując się wówczas na kwestie związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa wyjaśniał, że do zapewnienia przez wojewodę współdziałania wszystkich, działających w województwie organów administracji rządowej i samorządowej oraz kierowania ich działalnością w zakresie m.in. bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, niezbędny jest zarezerwowany teren, gdzie w „sytuacji realnego zagrożenia” wojewoda będzie mógł wykonywać swoje obowiązki.
Tymczasem, w praktyce decyzja oznacza zawłaszczenia Pl. Piłsudskiego przez rządzący aparat partyjny. 19 marca 2018 r. Wojewoda Mazowiecki nie wyraził zgody na zorganizowanie na Pl. Piłsudskiego w Warszawie uroczystych obchodów Dnia Strażaka, które miały się odbyć 4 maja 2018 roku – impreza miała być połączona z wręczeniem odznaczeń i uhonorowań dla ochotniczych Straży Pożarnych.
Z kolei ostatnie miesiące to nielegalna budowa pomnika smoleńskiego, na którego powstanie w tym miejscu nie ma zgody władz Warszawy oraz samych mieszkańców stolicy. Dlatego we wtorek, stołeczny ratusz złożył w prokuraturze zawiadomienie o możliwości przekroczenia uprawnień przez obecnego szefa MON Mariusza Błaszczaka, który w październiku ub.r., podpisał kontrowersyjną decyzję, w której mowa właśnie o „kwestiach obronnych”.
Według Grzegorza Gruchalskiego z Warszawskiego Forum Samorządowego, powstający pomnik to samowola budowlana, która doczeka się rozbiórki. – Budowa pomnika wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, przy czym – wobec braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budowę powinno być poprzedzone decyzją o warunkach zabudowy wydawaną przez ratusz. Zgodnie jednak z przekazaną informacją medialną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera „zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej przy pl. Piłsudskiego w Warszawie”. – Podkreśla Grzegorz Gruchalski i dodaje – Nie ma to nic wspólnego z „kwestią obronności”. Będziemy kwestionować decyzję Zdzisława Sipiery, który przekroczył swoje uprawnienia i działa na szkodę interesu publicznego.
Według Jacka Świecy, Partnera Zarządzającego z kancelarii Świeca & Wspólnicy obowiązuje wiele sankcji, które działają w przypadku samowoli budowlanej – W sytuacji, gdy inwestor dopuści się samowoli budowlanej, to inspektor nadzoru budowlanego powinien nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, który jest w budowie albo został już wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę. Powyższe nie jest jednak zasadą bezwzględną i przepisy przewidują wyjątki. Wcześniej przeprowadzane jest postępowanie legalizacyjne. Ustawodawca polski przewidział także sankcje karne tj. grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 za tzw. samowolę budowlaną. – podkreśla Jacek Świeca.
Wraz ze zmianą rządu, a co za tym idzie wojewody, będziemy domagali się cofnięcia wydania decyzji i rozbiórki lub przeniesienia pomnika. Zapowiadamy również niezwłoczne zgłoszenie odpowiednim organom samowoli budowlanej. Prawo jest równe dla wszystkich. Warszawa to nie prywatny folwark wojewody i prezesa. Stolica to dobro wspólne suwerena, który nie chce pomnika w tym miejscu. – dodaje Grzegorz Gruchalski.

Warszawskie Forum Samorządowe